Bolagsordning

1. Bolagets firma
Bolagets firma är West International Aktiebolag (publ).
2. Bolagets säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Upplands Väsby.
3. Verksamhet
Bolaget skall bedriva handel med periferiutrustning inom dataindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet.
4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 600 000 och högst 14 400 000 kronor.
5. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 st.
6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken de utsetts till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma
7. Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
8. Tid och sätt for kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
För att få deltaga vid bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast kl. 15.00 den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Bolagsstämman skall kunna hållas i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Om styrelsen för bolaget så beslutar, skall deltagande vid stämman kunna ske från annan svensk ort än där stämman hålles.
9. Ärenden på bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingen intill dess ordförande valts.
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Årsredovisningshandlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman.
10. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december.
11. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 2016-03-02